Skip to content Skip to footer
0 items - 0,00 zł 0

Regulamin

Regulamin dotyczy sprzedaży przez sklep internetowy towarów produkowanych przez firmę Pharmena Spółka Akcyjna, 90-530 Łódź, ul. Wólczańska 178, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000304079, kapitał zakładowy 1 113 775,80 zł, NIP 7282467846, Regon 473085607.

Właścicielem i administratorem strony sklepu internetowego jest Pharmena Spółka Akcyjna.

Sprzedaż w sklepie internetowym prowadzi firma Totem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 31, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000184578, kapitał zakładowy 52 000 zł, NIP 725-10-18-389, Regon 471147020.


1. INFORMACJE OGÓLNE


1. Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu, składania zamówienia na towary dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.


2. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu ze sklepu poprawność jego działania w następujących przeglądarkach: Firefox Mozilla, Internet Explorer, Chrome.


3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, który określony jest w cenniku dostaw dostępnym pod adresem: https://endotelio.eu/dostawa-i-platnosci/


4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzenia nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.


5. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 


6. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy:


a) pod numerem telefonu: +48 786 082 032


b) na adres e-mail: kontakt@endotelio.eu


c) korespondencyjnie na adres: 


90-410 Łódź


ul. Piotrkowska 31


7. Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym: kontakt@endotelio.eu


2. DEFINICJE


1. Wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:


a) Adres reklamacyjny: kontakt@endotelio.eu


b) Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i kosztów szczegółowo wskazanych pod adresem: https://endotelio.eu/dostawa-i-platnosci/


c) Dowód zakupu – faktura, paragon, rachunek wystawiony zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późn. zm., potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta,


d) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,


e) Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,


f) Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego,


g) Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient,


h) Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany przez Kupującego w zamówieniu,


i) Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie,


j) Płatność – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za przedmiot umowy i dostawę,


k) Produkt – rzecz oferowana do sprzedaży przez Sprzedającego w sklepie, 


l) przedmiot umowy – zamówione przez Kupującego produkty wraz z usługą dostawy,


m) Sklep – serwis internetowy dostępny pod adres endotelio.eu, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie,


n) Sprzedający –  Totem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 31, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000184578, kapitał zakładowy 52 000 zł, NIP 725-10-18-389, Regon 471147020.


o) Termin realizacji zamówienia – liczba dni roboczych przeznaczona na realizację zamówienia,


p) Umowa – umowa sprzedaży produktów zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zawierana na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z późn. zm. w przypadku Konsumentów, a w przypadku Klientów – umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późn. zm.,


q) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu, określające jednoznacznie: produkt i jego ilość, sposób dostawy, formę płatności, wysokość płatności, adres dostawy.


3. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA


1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.


2. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta.


3. W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:


– wybór produktu i dodanie go do koszyka poprzez naciśnięcie przycisku „Do koszyka” 


– zamówienie produktu poprzez naciśniecie przycisku „Zamówienie”,


– podanie danych osobowych Kupującego,


– podanie adresu dostawy i danych do faktury,


– wybór sposobu dostawy,


– wybór formy płatności,


Uwaga! przed zamówieniem należy sprawdzić poprawność wszystkich podanych danych.


–  potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.


4. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży.


5. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e-mail stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia.


6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje najpóźniej w terminie do 14 dni. 


7. Kupujący zostanie poinformowany na wskazany adres e-mail o zrealizowaniu zamówienia.


8. Kupujący dokonuje płatności za złożone zamówienie poprzez wybór jednej z dostępnych form płatności:


– za pobraniem,

– przelew bankowy,

– TPAY


9. Realizacja zamówienia płatnego w formie „za pobraniem” następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, a zamówienia z formą płatności „przelew bankowy” po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na rachunku bankowym Sprzedającego.


10. Zakupiony produkt jest wysyłany wybranym przez Kupującego sposobem dostawy na wskazany adres. Dowód zakupu jest przesyłany na wskazany adres e-mail.


Sprzedawca dostarcza produkty objęte Zamówieniem za pośrednictwem zewnętrznej firmy realizującej dostawę na zlecenie Sprzedającego.


4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 


1. Konsumentowi przysługuje prawo, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.


2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na adres: kontakt@endotelio.eu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu niniejszego regulamin


4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.


6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.


4. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego: Totem Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 31, 90-410,  Łódź,


5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do Konsumenta do czasu otrzymania produktu przez Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.


7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


8. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest:


– rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,


– rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.


5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 


1. W przypadku niezgodności z umową zakupionego produktu Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące zgodności towaru z umową zawarte w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli produkt jest niezgodny z umową sprzedaży.


2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w zdaniu poprzednim, jeżeli brak ten podstępnie zataił.


3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana 


są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 


4. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta o, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył.


5. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający. Konsument wysyła towar na koszt Sprzedającego na adres: TOTEM Sp. z o.o., 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 31.


6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: (i) Sprzedający odmówił lub nie doprowadził towaru do zgodności z umową, (ii) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo 


że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, (iii) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany, (iv) z oświadczenia Sprzedający lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 


7. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny. 


8. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt  na adres: TOTEM Sp. z o.o., 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 31.


9. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


10. Reklamacje można składać pisemnie na adres:


TOTEM Sp. z o.o., 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 31


lub na adres e-mail: kontakt@endotelio.eu


Zalecamy podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.


11. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego niezwłocznie, a odpowiedź do Klienta zostanie wysłana nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


12. Odpowiedź Sprzedającego jest wysyłana na adres e-mail Kupującego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub na adres korespondencyjny wskazany przez Kupującego.


6. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES


1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 


27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, 


że Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu jest Pharmena SA, 90-530 Łódź, ul. Wólczańska 178, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000304079, NIP 7282467846, 


REGON 473085607, kapitał zakładowy 1 113 775,80 zł, dane kontaktowe: tel. 422913370, e-mail: biuro@pharmena.eu oraz Totem Sp. z o.o., 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 31, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000184578, kapitał zakładowy 52 000 zł, NIP 725-10-18-389, Regon 471147020, dane kontaktowe: tel. 426304616, e-mail: totem@totem.pl.


Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności: https://endotelio.eu/polityka-prywatnosci/


7. FAKTURA ELEKTRONICZNA


Dokument dotyczący transakcji zostaje wystawiony Kupującemu w formie faktury elektronicznej.


8. KONTAKT 


Reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wszelkie inne oświadczenia, pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować na adres e-mail: kontakt@endotelio.eu


9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedającego do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedającego o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedającego na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.


2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 


Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.


– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsument a Sprzedawcą.


– Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).


– Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.


2. Umowy zawierane poprzez sklep zawierane są w języku polskim.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


4. Sprzedający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.).


5. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a Sprzedający (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.


6. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu: Regulamin.


7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego.


8. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupujący, zostają poddane właściwym sądom powszechnym.


9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów na Sklepu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Klient, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.  


Sprzedawca poinformuje Klienta, który posiada Konto Klienta w Sklepie na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. 


10. Regulamin sklepu internetowego endotelio.eu obowiązuje od 01.04.2023.


Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 


Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od umowy


Załącznik nr 1  do Regulaminu Sklepu Internetowego Endotelio.eu


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  


dla konsumenta


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży)


Sklep internetowy Endotelio.eu


PHARMENA S.A.


ul. Wólczańska 178


90-530 Łódź


oraz


Totem Sp. z o.o.  


ul. Piotrkowska 31


90-410 Łódź


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:


1.


2.


3.


4.


Data złożenia zamówienia/numer zamówienia: _¬¬¬___________________________________________


Imię i nazwisko/nazwa Klienta:__________________________________________________________


Adres e-mail:________________________________________________________________________


Data:______________________


Podpis:____________________


(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  


dla przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży)


Sklep internetowy Endotelio.eu


PHARMENA S.A.


ul. Wólczańska 178


90-530 Łódź


oraz


Totem Sp. z o.o.  


ul. Piotrkowska 31


90-410 Łódź


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:


1.


2.


3.


4.


Data złożenia zamówienia/numer zamówienia: _¬¬¬¬___________________________________________


Imię i nazwisko/nazwa Klienta:__________________________________________________________


Adres e-mail:________________________________________________________________________


Numer faktury/Numer transakcji z paragonu*: ___________________________________¬¬¬¬¬__________


Numer konta bankowego do zwrotu środków*: ___________________________________¬¬¬¬¬_________


(*) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednakże usprawni i przyspieszy proces zwrotu.


Oświadczam, jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a zawarta umowa sprzedaży od której odstępuję nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Data Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).


Data:______________________


Podpis:____________________


(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)-


Załącznik nr 2 do Regulaminu

Sklepu Internetowego …………..


POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy.


 Mają Państwo prawo

odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek

przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w

którym weszli Państwo w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wskazana przez Państwa weszła w

posiadanie Produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo

poinformować nas, to jest Sklep internetowy Endotelio.eu – PHARMENA S.A.ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź i Totem Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością, 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 31, o

swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego

pocztą lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@endotelio.eu.  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza

odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do

odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą

wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy

zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty

dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie

później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji

o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy

użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w

pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne

rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z

tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania

Produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od

tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam

Produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w

którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest

zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkty przed upływem terminu 14 dni. Będą

Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Odpowiadają Państwo

tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w

sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Produktów.

Koszyk0
Koszyk0